การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร

หนึ่งในสาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้

อ้างอิง Wikipedia 29 พฤษภาคม 2562

Continue reading “การเรียนรู้ของเครื่อง machine learning คืออะไร”

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร

การสร้างความฉลาดคล้ายมนุษย์ให้แก่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำงานของมนุษย์ได้ด้วยตนเอง

อ้างอิงจาก หนังสือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562

Continue reading “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร”