Data Warehouse คืออะไร

คลังเก็บข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลมาที่ต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันอาจเรียกที่จัดเก็บนี้ว่า คลังข้อมูลกลาง

อ้างอิง iok2u 1 สิงหาคม 2562

====================

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในการให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย สมาคมตั้งมั่นจะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล รายละเอียดเพื่มเติม aiat.or.th