Data Warehouse คืออะไร

คลังเก็บข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลมาที่ต่างๆ เพื่อจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันอาจเรียกที่จัดเก็บนี้ว่า คลังข้อมูลกลาง

อ้างอิง iok2u 1 สิงหาคม 2562

Continue reading “Data Warehouse คืออะไร”